I. Obecná ustanovení
1.1 Jógování s Janou je provozováno na základě živnostenského oprávnění Jany Macháčkové, se sídlem A. M. Jelínka 1077, 280 02 Kolín II, IČO: 00793329, k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy.

1.2 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi fyzickou osobou účastnící se semináře a kurzů (dále jen „účastník“) pořádaných Janou Macháčkovou (dále jen „pořadatel“).

1.3 Účastník je povinen seznámit se s VOP a je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na kurzech a semináři.

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky
2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře či přihlášením se přes rezervační systém na příslušnou lekci, kurz anebo seminář na webových stránkách www.jogovanisjanou.cz, vyjadřuje fyzická osoba svůj zájem zúčastnit se daného akce.

2.2 Rezervací příslušné akce v rezervačním systému a následně po obdržením e-mailu s potvrzením přihlášky ze strany pořqdatele je rezervace oboustranně závazná (dochází tímto k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá pravidlům stornovacích poplatků.

2.3 Cena lekce, kurzu, workshopu, semináře či jiných jógových akcí se řídí ceníkem zveřejněným na www.jogovanisjanou.cz. Cenu workshopů a víkendových kurzů (seminářů) (dále též„rezervační záloha“) je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzení přihlášky na účet č. 2101667567 / 2010 vedený u Fio banka, a.s., anebo v hotovosti u pořadatele. Po uhrazení rezervační zálohy se stává rezervace účastníka platná. Doplatek uhradí účastník na místě konání semináře či workshopu, anebo nejpozději 3 dny před konání semináře na výše uvedený bankovní účet. Jako variabilní symbol účastník uvádí datum konání semináře ve tvaru DDMMRRRR, např. 7. 11. 2013 = 07112013 a do zprávy pro příjemce vyplní své jméno a příjmení např. Jana Nováková.

2.4 Jestliže se účastník nemůže semináře či kurzu zúčastnit je povinen se odhlásit z rezervačního systému a v případě seminářů tak učinit i písemně prostřednictvím e-mailu. Výše smluvní pokuty (dále jen „storno poplatek“) je vymezena v čl. 2.5.

2.5 V případě odhlášení účastníka méně než 14 dní před konáním akce je rezervační záloha nevratná. Storno poplatek při zrušení více než 14 dní před konáním semináře činí 20% z ceny akce (administrativní poplatky). Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník zajistí náhradníka.

2.6 Částka uhrazená za seminář ponížená o případný storno poplatek bude do 14 dní od odhlášení vrácena zpět na účet, ze kterého byla zaplacena.

2.7 V případě zrušení semináře z důvodů na straně lektorky, bude dle volby účastníka nabídnut náhradní termín konání semináře nebo vrácena částka zaplacená za danou akci.

III. Podmínky účasti na akcích
3.1 Účastník je povinen před konáním kurzu a semináře vyplnit „Přihlášku na akci“, jejíž součástí je i dotazník o aktuálním zdravotním stavu. Tuto vyplněnou a podepsanou přihlášku předá účastník pořadateli předat před konáním kurzu či semináře, aby mohl být kurz/seminář případně uzpůsoben zdravotním omezením účastníka.

3.2 Veškeré v přihlášce uvedené údaje jsou přísně důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě, slouží pouze pro potřebu semináře a kurzů pořádaných pořadatelem.

3.3 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za vzniklý úraz nebo jiné zdravotní komplikace účastníka v případě neuvedení pravdivých údajů o zdravotním stavu v přihlášce/dotazníku.
3.4. Jestliže zaměření celého kurzu nebo určité cvičební lekce neodpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu účastníka, má pořadatel právo odmítnout jeho účast na dané akci. Účastníkovi pak náleží plná náhrada kurzovného, které nemohl využít a to po předložení zprávy od lékaře.

3.5. Osoby pod vlivem alkoholu a drog se nemohou účastnit akcí vypsaných pořadatelem. Pořadatel má v tomto případě právo odmítnout jejich účast na dané akci.
3.6. Účastník provádí cvičení přiměřeně ke svému aktuálnímu zdravotním stavu a dbá pokynů cvičitele(pořadatele).
3.7. Účastník, který se přihlásí na akci vypsanou pořadatelem je zdravotně pojištěn.

IV. Zpracovávání osobních údajů a informační povinnost
4.1 Pořadatel zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu:

a. Jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo a emailová adresa účastníka na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a (dále„GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby,

b. věk a údaje o zdravotním stavu (dále také jen „věk a citlivé údaje“) jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu uděleného účastníkem v Dotazníku o zdravotním stavu a to za účelem vedení celého semináře a kurzu tak, aby nedošlo k zdravotním komplikacím na straně účastníka.

4.2 Údaje uvedené v bodě 4.1 pod písm. a) těchto VOP jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je účastník oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

4.3 Údaje uvedené v bodě 4.1 a 4.2 těchto VOP budou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení obchodního vztahu (uzavření smlouvy apod.).

4.4 Účastník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů o věku a ostatních citlivých údajů. Toto odvolání se nedotýká zpracování, provedeného na základě souhlasu učiněného do odvolání tohoto souhlasu.

4.5 Účastník má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

4.6 Účastník má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V. Závěrečná ustanovení
5.1 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

V Kolíně dne 15. 7. 2019